Klassebilde

 

Bokstavkongen

 

Glade Jenter på husken

 

Charity

Heartlift & Norwegian Hospitality Group

 

Organisasjonen Lift Gambia gir sponsing til skolebarn. De har operert i Gambia i mange år og sponset barn fra skolestart til slutt. Det blir stadig viktigere at alle barn har mulighet til å gå på skolen. Utdanning er en av de viktigste byggesteinene i et samfunn og veien ut av fattigdom. Deres fokus er på før- og grunnskoleopplæring og gjennomfører prosjekter som fremmer kvaliteten. Det er deres formål og verdi for den nye barnehagen i Brufut og de er stolte av det de har fått til.
Norwegian Hospitality Group har finansiert dette vannboreprosjektet i 2019 og 2020.
Et nytt vanntårn og rent vann ble tilgjengelig for skolen og elevene i midten av desember 2019.
Nå skal de oppfylle drømmen om en levedyktig brønn – boret ned til nødvendig dybde (som de ikke vet) for å få rent drikkevann. De skal også koble dette med pumpe og nødvendige rør for å gi over 400 barn friskt drikkevann i hverdagen.

I 2021 og 2022 er et nytt prosjekt finansiert av vårt hotellselskap.

Uten Berit – ingen Heartlift – men uten NHG hadde vi haltet.
Berit – vår styreleder, som nå har gått av med pensjon, sørger for alt for disse barna. Hun dro ned for noen uker siden for å starte videre arbeid ved skolen. For like brått som sjokket kom da muren kollapset, ble vi lovet mer støtte til skolen og skolebarnas utdanning;
Thor Morten Halvorsen med selskapet Norwegian Hospitality Group AS – som for nøyaktig to år siden donerte 100.000 kroner til boring etter vann og tilrettelegging for rent drikkevann og toaletter på skolen, tok kontakt igjen og ville forhøre seg om det var levelig på skolen nå??
Vi fant raskt ut at selskapet igjen ville gjøre noe bra for disse små – og nye Kr. 100.000 ble bevilget. Vi har ikke ord – helt fantastisk!
Bygging på skolen med egenproduserte murblokker, startet for å skape et samlingssted for barna, med en større sittegruppe med benker og bord. Skolen gikk også tom for sement, men med friske penger i kassen ble dette lagt til rette for at arbeidet kunne fortsette. Barna på skolen går i uniform og skolens folk har begynt å bygge sin egen lille systue, hvor planen er å ansette lokale syersker – og dermed sørge for at barna får det de trenger – når de trenger det.

Tusen takk til alle dere som bidrar til at vi kan fortsette dette prosjektet. Det er tross alt en skole med et par hundre utsatte barn – hvor vi av erfaring vet at med skolegang er fremtiden langt tryggere, enn et fortsatt liv i fattigdom.

Som vi sier i begynnelsen av denne artikkelen: Når nøden er størst – hjelpen er nærmest! Og hjelpen den kom igjen fra våre trofaste venner i NHG AS. Vi kan love dere alle, at denne gaven ble godt mottatt – og at den allerede har gitt resultater.

"Vi er takknemlige for samarbeidet med NHG".

Vennlig hilsen,
Heartlift – Styret
 

 

Without Berit – no Heartlift – but without NHG we would have limped


Berit – our chairman of the board, who has now retired, provides everything for these children. She went down a few weeks ago to start further work at the school. For as suddenly as the shock came when the wall collapsed, we were promised more support for the school and the school children’s education.

Thor Morten Halvorsen with the company Norwegian Hospitality Group AS – who exactly two years ago donated NOK 100,000 to drilling for water and arrangements for clean drinking water and toilets at the school, contacted us again and wanted to inquire if it was liveable at the school now?.?

We quickly found out that the company would again do something good for these small – and new Kr. 100,000 were allocated. We have no words – fantastic!

Construction on the school with self-produced brick blocks, started to create a gathering place for the children, with a larger seating area with benches and tables. The school also ran out of cement, but with fresh money in the coffers, this was arranged so that the work could continue. The children at the school wear uniforms and the school’s people have started building their own small sewing room, where the plan is to hire local seamstresses – and thus ensure that the children get what they need – when they need it.

THANKS!
Many thanks to all of you who contribute so that we can continue this project. It is, after all, a school with a couple of hundred vulnerable children – where we know from experience that with schooling, the future is far safer, than a continued life in poverty.

MERRY CHRISTMAS!

As we say at the beginning of this article: When the need is greatest – help is closest! And the help it came again from our faithful friends in NHG AS. We can promise you all, that this gift was well received – and that it has already been given results.

“We are grateful for the cooperation with NHG”.

Sincerely,
Heartlift – The board